Ordensreglement bolig

Gahkkorluodda fiskes
ORDENSREGLEMENT FOR STUDENTBOLIGER

Ordensreglement for studentboliger ved Sis- Finnmárkku studeanttaid ovttastus (SSO) er en del av kontrakten mellom leietaker og utleier, og inngår dermed som en del av leiekontrakten for leie av bolig. Ordensreglementet og de øvrige vilkår er laget slik at den enkelte beboer skal ha et tilfredsstillende og trivelig bomiljø.

I Formål
Formålet med dette reglementet er å bidra til:

a. At boligen og det øvrige utstyr leietaker disponerer, blir behandlet slik at det ikke tar unødig skade.

b. At leietakerne tar nødvendig hensyn til øvrige beboere, slik at ingen blir skadelidende på grunn av en annen leietakers opptreden.

II. Generelt
Henvendelser, klager m.m. vedrørende leieforholdet, reglementet og andre tilleggsytelser, kan rettes til utleier eller leietakernes egne tillitsvalgte. Særreglement kan gi utfyllende bestemmelser for den enkelte studenthjem.

III. Bestemmelser
1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig, forgang, dusj og toalett og plikter dessuten å holde eventuelle fellesrom og boder rene, sammen med de øvrige brukerne av disse. Normalt gjøres dette ved at det blir laget turnusliste for rengjøring etter avtale beboerne imellom.

2. Felleskjøkken skal ryddes og vaskes etter bruk. Hver leietaker må sørge for å holde sitt kjøleskap rent og ryddig. Matrester må ikke bli stående slik at de blir bedervet. Fellesskap holdes rent og ryddig.

3. Sluk rengjøres med jevne mellomrom. Ved tett sluk, som ikke lar seg utbedre av leietaker, skal boligavdelingen kontaktes.

4. Søppel skal tømmes daglig i anvist container.

5. I hybelbygg er det ikke tillatt å ha med egen vaskemaskin og/ eller utstyr og møblement av tilsvarende karakter, eller fjerne/ bytte inventar uten særlig samtykke fra utleier. I leiligheter skal vaskemaskiner kun brukes mellom 0800 og 2200.

6. Der er ikke tillatt å riste eller banke tepper og annet tøy ut av vinduet.

7. Bilder skal henges opp på lister som er oppsatt på veggene. På fellesarealer skal plakater og oppslag settes opp på oppslagstavler.

8. Det er ikke tillatt å holde husdyr i studentboligen.

9. Det er ikke adgang til å gjøre endringer på boligens faste installasjoner (inkl. maling) uten særlig tillatelse fra utleier.

10. Det er ikke tillatt å koble motorvarmere o.l. til noe strømuttak med mindre det er særskilt avtalt. Ved overtredelse av denne regel blir leietaker ilagt den til enhver tid gjeldende gebyr.

11. Leietaker plikter å respektere hverandres arbeidsro. Etter kl. 2300 på hverdager, og etter kl. 2400 på helligdager og på helgedager skal det herske ro i boligen, samt eiendommen for øvrig. Den enkelte leietaker er ansvarlig for sine gjesters opptreden i boligen, fellesrommene og på eiendommen for øvrig. Utleier eller den han bemyndiger, kan når det er nødvendig, kreve at besøkende skal forlate boligen og eiendommen.

12. Gjenstander som måtte være til sjenanse etter representere fare for øvrige beboere vil bli fjernet og/ eller tillintetgjort av utleier på leietakerens regning.

13. Sykler, barnevogner, ski o.l. samt motordrevne kjøretøy, må kun plasseres på anviste steder og ikke på fellesarealer slik at de kan være til sjenanse for øvrige beboere.

14. Utleiers ansvarshavende eller den han bemyndiger har rett til å inspisere alle rom. Slik inspeksjon skal normalt være varslet på forhånd. I ekstraordinære tilfeller kan midlertidig inspeksjon foretas uten varsel. Utleier har uten videre rett til adgang i boligen for å foreta reparasjoner og utbedringer, så sant det er praktisk mulig skal leietaker allikevel varsles også i dette tilfellet. Utleier har også rett til adgang i boligen for å avlese strømmåleren annenhver måned, dersom det ikke avtales en annen ordning med leietaker.

15. Utleier kan ved oppslag i fellesarealet eller ved skriftlig melding gi instruks om nødvendig ro, orden og forsvarlig behandling av eiendom.

16. Det er ikke tillatt å røyke i hyblene, leilighetene og fellesarealene.

IV. Tillitsvalgt
I boliger som tilhører Sis- Finnmárkku studeanttaid ovttastus skal det blant beboerne velges en tillitsvalgt i hver boenhet. Disse vil bli trukket inn i forbindelse med håndhevelse av ordensreglement.

ORIENTERING

Brudd på leiekontrakt og normalreglement
Brudd på leiekontrakten og normalreglementet fører til skriftlig advarsel. Ved neste brudd vil leieforholdet opphøre. Det blir gitt kun en advarsel.

Forsikring
Det presiseres at SSO ikke har innboforsikring. Dette er noe leietaker eventuelt selv må ordne.

Nøkler
Nøkler som kommer bort erstattes med kr. 500,-.
Dersom leietaker må tilkalle driftspersonell pga. gjenglemt nøkkel ol.betales et gebyr på kr. 250,-.

Post
Studenter kan få post tilsendt til høyskolen. Ellers må leietaker selv ordne postkasse og ta kontakt med postkontoret hvis de ønsker adresseforandring.

Postadresser:
Gáhkkorčorru 1, 9520 Kautokeino
Lulit Gáhkkorluodda 5/7/9, 9520 Kautokeino
Hánnoluohkká 31A, 31B, 31C, 31D, 31E og 31F, 9520 Kautokeino

Motorvarmer
Beboerne på Hánnoluohkká 40 kvm,
Lulit-Gáhkkorluodda og Gáhkkorčorru kan leie strømuttak for motorvarmer for kr. 250,- pr. vinter. Beborne på Hánnoluohkká 60 kvm har egne strømuttak.

Utflytting
Hvis flyttedato ikke blir overholdt og nøkkel ikke levert, vil leietaker faktureres for ny måned. Leietaker må sørge for å avtale befaring med vår boligavdeling minimum 3 dager før utflytting.
Hvis det ved utflytting ikke er rengjort ordentlig på leilighet/ hybel holdes deler, eller hele forskuddsleien tilbake.

Bytte av boenhet
Ved bytte eller flytting til annen boenhet vil leietaker bli belastet med kr. 250,-.

Husleie
Det kreves 1 mnd. depositum på alle boenheter ved innflytting.

Strøm
Beboere i leilighetene i Hánnoluohkká betaler strøm selv. Ymber sender oss regningen, og beløpet blir tilføyd på husleiefakturaen. Det betyr at beboerne ikke trenger melde seg som ny kunde.

Purring
Ubetalt faktura purres en gang, purregebyr kr. 50,-. Blir purringen ikke betalt vil det bli sendt andregangspurring, som også er inkassovarsel og innebærer også tvangsutkastelse.

Kontakt SSO
Kontoret har åpningstid man-fre kl.09.00-15.00.

Sis- Finnmárkku studeanttaid ovttastus
Hánnoluohkká 45
9520 Guovdageaidnu

Tlf adm:
Tlf vaktmester: (+47) 990 33775
E-post: sso@samiskhs.no
Nettside: www.siif.no